Šiuolaikiniame pasaulyje didžioji dauguma vyrų tiek tiesiogiai tiek netiesiogiai susiduria su galybe gyvenimo jiems keliamų iššūkių – siekti karjeros ir daug dirbti tam, kad gebėtų aprūpinti šeimos narius būstu, maistu ir kitais būtinais gėriais, konkuruoti su už save jaunesniais asmenimis ar panašaus pobūdžio verslu užsiimančiomis kompanijomis, įmonėmis, rūpintis savo artimaisiais, derėtis dėl geresnių finansinių sąlygų savo gerovei sukurti. Dažnai siekdami sukurti geresnį gyvenimą savo šeimai ir sau, jie būna priversti riboti bendravimą su savo šeimos nariais, orientuotis į ateitį. Vėliau, savo karjeros zenitą pasiekę, finansiškai apsirūpinę vyrai, siekia būti mylimi ir pripažinti šeimoje, tačiau dažniausiai to nesulaukia dėl antrosios pusės užimtumo. Minėtos priežastys skatina ne tik ankstyvą vyro brandą, tačiau ir kelia pavojų patirti vidutiniojo amžiaus krizę.

Vidutinio amžiaus krizė vyrams prasideda vos perkopus keturiasdešimtus gyvenimo metus. Dažniausiai tuo metu žmonos, iki tol gimdžiusios ir auginusios mažus vaikus, pradeda kopti karjeros laiptais, ieškosi naujos veiklos, užsiėmimo ar darbo. Sutuoktinės išeina į visuomenę, nes nori save realizuoti ne tik šeimoje. Natūralu, kad porose gali kilti poreikių nesuderinamumas – žmonoms tarsi išeinant iš namų, vyrai į juos grįžta. Tokiomis aplinkybėmis vyrai ima jausti nepasitenkinimą, o kartais mano, kad yra nepakankamai mylimi. Dienomis žmonos užsivertusios darbais, o vakarais daugiausiai dėmesio skiria bendravimui su vaikais, visuomeninei veiklai ar kitiems užsiėmimams. Tokiu metu vyrus aplanko vienišumo jausmas. Jį pajautę, visų pirma ima galvoti apie savo amžių, bando apžvelgti ir iš naujo įvertinti tai, ką jie pasiekė savo gyvenime.

Krizės veikiami vyrai neretai ima žiūrėti į savo žmoną ir vaikus kaip į rutiną, naštą, nerealizuotų savo jaunystės siekių priežastį. Jie ima suprasti, kad daug įvairių galimybių jau praleista, kad kai kurios ankstesnių laikų svajonės niekada nebus įgyvendintos. Vyrai suvokia, jog senatvė prasidės ne tolimoje ateityje, o gana greitai. Kai kurie krizės paveikti vyrai ima kardinaliai keisti savo gyvenimą: susiranda naują darbą, pameta šeimą, įsitaiso jauną meilužę, ir pan. Depresija gali dar labiau pagilėti, kai atsitokėjęs vyras supras, jog prarado tikrąsias vertybes, kurių jau nebesusigrąžins, tuomet gausiai vartojami alkoholiniai gėrimai, smurtaujama šeimoje, konfliktuojama su aplinkiniais ir visu supančiu pasauliu, kas lemia nusikalstamumo padidėjimą, moterų nusivylimą vyriškosios lyties atstovais, skyrybas, nepakankamą vaikų auklėjimą, vyrų savirealizacijos stoką ir kt.

Aukščiau minimos problemos dažnai aprašomos Lietuvos ir pasaulio informacinėse priemonėse. Minėtose priemonėse, deja, daugiausiai publikuojamos tik neigiamos naujienos, taip pat publikuojami straipsniai ir platinamos įvairios nuomonės apie tai, kad psichologiškai palūžę vyrai, nerasdami tinkamos atjautos ir užuojautos imasi destruktyvių priemonių: smurtauja šeimoje, savižudybės dėl nepakeliamos psichologinės naštos, piktnaudžiauja alkoholiu ir dėl to kenčia tiek pats vyras, tiek visi jo šeimos nariai ir t.t.

Asociacijos veiklos sritys, tikslai

spręsti visuomenėje aptarinėjamas vidutinio amžiaus vyrų patiriamas problemas (krizes) aktyvūs psichologai, socialiai atsakingi asmenys steigia vyrų krizių centrus. Šiuo metu vyrų krizių centrai veikia Vilniuje, Kauno rajone, Utenoje, Marijampolėje.

Deja, visi veikiantys centrai vykdo iš esmės tik švietėjišką veiklą skirtą vidutinio amžiaus vyrams – platina straipsnius, teikia jiems psichologinę pagalbą, veda seminarus vyrams patyrusiems ar vykdžiusiems psichologinį ar fizinį smurtą artimoje aplinkoje. Manytina, kad tokia veikla yra reikalinga ir būtina, tačiau Asociacijos narių nuomone, ji nėra pakankamai perspektyvi ir nesuteikia galimybių didinti vidutinio amžiaus krizę patiriančių vyrų emocinio, fizinio potencialo, nemažina vidutinę amžiaus krizę išgyvenančių asmenų skaičiaus.

Tokios nuomonės laikomasi todėl, kad vyrai iš prigimties laikytini stipriąja lytimi, kuri rūpinasi ne tik šeima, tačiau ir yra nepalenkiama psichologiškai, tokia nuostata vidutinio amžiaus krizę išgyvenantiems asmenims yra įdiegta iš prigimties, todėl lankymasis vyrų krizių centre, vyrui simbolizuoja atsisakymą „vyriškojo prado“, savęs paties pažeminimą. Paminėtina, kad susipažinus su informacinėje aplinkoje pateikiamais straipsniais ir komentarais peršasi nuomonė, kad nors specialistai ir argumentuotai bei tiksliai nurodo, jog vyras yra toks pats žmogus, kuriam neturi būti baisu pripažinti, kad jis, kaip ir visi, susiduria su sunkumais ir kad prašyti pagalbos yra normalu ir tik stiprieji tą gali padaryti, tačiau kartu susidaro vaizdas, kad skleidžiama informacija nepozityvi, sukelianti neigiamus išgyvenimus, nes tokia pozicija galimai prieštarauja pačių vyrų vidiniam nusiteikimui, jų, kaip socialinės visuomenės dalies, suvokimui.

Pastebėtina, kad šiandien veikia įvairaus profilio organizacijų, ginančių įvairaus socialinio sluoksnio, socialinę atskirtį patiriančių ar tokiais save laikančių asmenų interesus. Minėtos organizacijos kalba apie šeimos, vienišų mamų, moterų, vaikų net homoseksualų, gyvūnų ir augalų teises bei jas gina, tačiau paradoksaliai pamirštamos ir neginamos vienos iš svarbiausių visuomenės dalių – subrendusių vyrų teisės ir interesai.

Asociacija, siekdama užpildyti šį vakuumą ir spręsti vidutinio amžiaus vyrų patiriamas problemas atlieka tam tikras vyrų krizių centrų vykdomas veiklas, tačiau Asociacija, siekia skatinti vidutinio amžiaus vyrus palaikyti pozityvų, brandų ir valingą požiūrį į gyvenimą, būti tokiems, kokiais norėtų (nors nemoka) būti visi vidutinio amžiaus vyrai. Pagrindinis Asociacijos siekis – mažinti vidutiniojo amžiaus vyrų, patiriančių krizės laikotarpį, skaičių.

Siekdama šio pagrindinio tikslo Asociacija orientuojasi pritraukti vidutinio amžiaus vyrus dalyvauti asociacijos veikloje ne vien tik lankant užsiėmimus ar klausant seminarus, tačiau vykdant jiems patrauklią, intriguojančią ir dominančią veiklą – užsiimti automobilių sportu, dalyvauti varžybose, remontuoti ir rūpintis automobiliais, bendrauti su panašaus amžiaus, pomėgių ir požiūrių asmenimis ir tokiu būdu save realizuoti tiek socialinėje, tiek verslo, tiek šeimos plotmėje. Galiausiai per praktinę veiklą Asociacijos veikloje dalyvaujantys nariai vyrai, pasijus reikalingi bei supras, kad jų gyvenimas tęsiasi toliau, kad jie ir toliau yra svarbūs savo šeimoms, kad juos toliau myli jų žmonos ir jų vaikai. Be kita ko, Asociacija neriboja ir nesiekia riboti jos veikloje dalyvauti vyro vaikams ir žmonoms, Asociacija pasisako už platų vidutinio amžiaus krizę išgyvenančių vyrų problemos sprendimą, t.y. Asociacijos nuomone, tam, kad problemos būtų išspręstos visapusiškai būtina, kad jas suprastų ne tik tai išgyvenantys, tačiau ir to dar nepasiekę vyrai, o taip pat ir moterys.

Siekdama įgyvendinti keliamą tikslą bei aktyviai plėsdama savo veiklą, Asociaciją teikia įvairiapusę metodinę, informacinę, konsultacinę pagalbą to reikalingiems asmenims; skatina visuomenės narių sportinį užimtumą ir aktyvumą; aktyvina socialiai pažeidžiamų asmenų įsitraukimą į sportinę veiklą; puoselėja, plėtoja, vysto ir populiarina automobilių sportą Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų; rengia sportinius renginius, dalyvauja kitų organizacijų rengiamuose automobilių sporto renginiuose; įtraukia įvairių socialinės grupių ar rasės asmenis į automobilių sportą, didina jų pasitikėjimą savimi ir užtikrina dalyvavimą visuomenės gyvenime; mažina socialinę atskirtį; organizuoja automobilių sporto ir kitas varžybas, mokymo ir tobulinimo kursus, seminarus ir kitus su automobilių sportu susijusius renginius; bendradarbiauja su kitomis įregistruotomis Lietuvos Respublikos, užsienio šalių bei tarptautinėmis organizacijomis (sporto klubais, federacijomis, asociacijomis, sąjungomis, draugijomis, lygomis ir kt.), taip pat fiziniais asmenimis; skatina ir prisideda prie su automobilių sportu susijusių paslaugų plėtros; taip pat prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo; rūpinasi finansavimo šaltiniais, kurie leistų vystant ir propaguojant automobilių sportą, mažinti socialinę atskirtį, didinti visuomenės narių užimtumą ir suinteresuotumą šia sporto rūšimi.

Kaip matyti, visos Asociacijos vykdomos veiklos iš esmės yra skirtos sudominti ne tik vidutinio amžiaus krizę patiriančius vyrus, tačiau ir kitokio amžiaus vyriškosios lyties atstovus automobilių sportu. Automobilių sporto pagalba motyvuoti šiuos asmenis tolimesniam gyvenimui ir tolimesnių siekių ir tikslų įgyvendinimui ir, be kita ko, savo pavyzdžiu pademonstruoti, kad subrendusio, 40–ies metų sulaukusio vyro gyvenimas tik prasideda. Paminėtina ir tai, kad vykdant Asociacijos veiklą iš esmės yra formuojama pačių vyrų nuomonė, kad jie dar nėra „pasenę“, kad juos myli jų šeimų nariai, kad jie yra pilnaverčiai ir gerbiami visuomenės nariai. Asociacija kviečia subrendusius vyrus pakilti nuo sofos, nustoti gailėtis ir įgyvendinti tai, apie ką kažkada svajojo, bet svajonę atidėjo neribotam laikui.